Οροι και Προϋποθέσεις

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις συνθήκες πριν χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας.

Ερμηνεία και ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις των οποίων η αρχική επιστολή κεφαλαιοποιείται έχουν την έννοια που ορίζεται παρακάτω. Οι ακόλουθοι ορισμοί θα έχουν το ίδιο νόημα ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται σε μοναδικό ή πληθυντικό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς αυτών των γενικών συνθηκών:

  • Η χώρα Αναφέρεται: Grecea
  • Υιοθετώ Αυτό σημαίνει ότι μια οντότητα που ελέγχει, ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με ένα μέρος, όπου ο "έλεγχος" σημαίνει ιδιοκτησία 50% ή περισσότερο των μετοχών, των συμμετοχών ή άλλων αξιών με το δικαίωμα ψήφου για την εκλογή διευθυντών ή άλλων αρχών διαχείρισης.
  • Εταιρία (αναφέρεται ως "η εταιρεία", "εμείς", "εμάς" ή "δική μας" σε αυτή τη συμφωνία) αναφέρεται σε festivaltselementes.gr.είναι.
  • Συσκευή Σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία, όπως υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή ψηφιακό δισκίο.
  • Υπηρεσία Αναφέρεται στον ιστότοπο.
  • Οροι και Προϋποθέσεις (που ονομάζεται επίσης "Όροι") Ανατρέξτε στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις που αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ εσάς και της Εταιρείας σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας.
  • Δικτυακός τόπος Αναφέρεται σε festivaltselementes.gr, προσβάσιμο από https://festivaltselementes.gr
  • Εσύ Αναφέρεται στο άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ή στην Εταιρεία ή σε άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό του οποίου το εν λόγω πρόσωπο έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.

Ευγνωμοσύνη

Αυτοί είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση αυτής της υπηρεσίας και τη συμφωνία που λειτουργεί μεταξύ εσάς και της εταιρείας. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των χρηστών σε σχέση Με τη χρήση της υπηρεσίας.

Η πρόσβαση και η χρήση της υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή της με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλους ανθρώπους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν η υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να υποβληθείτε σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με κανένα μέρος αυτών των προϋποθέσεων, δεν θα έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

Η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται επίσης από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή της με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Η πολιτική απορρήτου μας περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας για τη συλλογή, τη χρήση και τη διάδοση των προσωπικών σας στοιχείων όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή ή τον ιστότοπο και σας ενημερώνουν για τα δικαιώματα απορρήτου σας και τον τρόπο με τον οποίο ο νόμος σας προστατεύει. Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας πριν Για να χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία μας.

Περιορισμός της ευθύνης

Χωρίς προκαταλήψεις για τις ζημίες και τις ζημίες που ενδέχεται να επιβληθούν, η συνολική ευθύνη της Εταιρείας και οποιοσδήποτε από τους προμηθευτές της υπό οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και την αποκλειστική τους προσφυγή για Όλα τα παραπάνω θα περιορίζονται στο ποσό που καταβάλλεται αποτελεσματικά από εσάς μέσω υπηρεσίας ή σε 100 δολάρια αν δεν έχετε αγοράσει τίποτα μέσω της υπηρεσίας.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, σε καμία περίπτωση η εταιρεία ή οι προμηθευτές της θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν ειδικές, τυχαίες, έμμεσες ή συνεπείς ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, ζημιών λόγω ζημίας των παροχών, της απώλειας δεδομένων ή άλλων πληροφοριών, για τη διακοπή της επιχείρησης, για την προσωπική απώλεια της ιδιωτικής ζωής που προκύπτουν ή σχετίζονται με κάποιο τρόπο στη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας, Λογισμικό τρίτου μέρους και/ή υλικό τρίτου μέρους που χρησιμοποιείται με την υπηρεσία ή που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε διάθεση αυτών των όρων), ακόμη και αν η εταιρεία ή οποιοσδήποτε προμηθευτής ήταν προειδοποίησε για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών και ακόμη και αν η θεραπεία δεν πληροί τον βασικό σκοπό της.

Ορισμένα κράτη δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων ή τον περιορισμό της ευθύνης για τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές, πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένοι από τους παραπάνω περιορισμούς ενδέχεται να μην ισχύουν. Σε αυτά τα κράτη, η ευθύνη καθενός από τα μέρη θα περιορίζεται στο μεγαλύτερο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Η απόρριψη της ευθύνης "ως" και "σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα".

Η υπηρεσία παρέχεται "όπως είναι" και "σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα" και με όλες τις αποτυχίες και τα ελαττώματα χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, την εταιρεία, στο δικό της όνομα και στο Οι θυγατρικές της και οι αντίστοιχοι απόφοιτοι και οι πάροχοι υπηρεσιών τους παραιτείται ρητά σε όλες τις εγγυήσεις, είτε ρητές, σιωπηρές, νόμιμες είτε άλλες, σε σχέση με την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων όλων Οι έμμεσες εγγυήσεις της εμπορικής ικανότητας, της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, του τίτλου και της μη-αντίδρασης και των εγγυήσεων που μπορεί να προκύψουν από την πορεία των διαπραγματεύσεων, την πορεία απόδοσης, τη χρήση ή την πρακτική εμπορικός. Χωρίς περιορισμό του Forego Προγραμματισμένο, θα είναι συμβατό ή θα συνεργαστεί με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό, εφαρμογές, συστήματα ή υπηρεσίες, θα λειτουργήσει χωρίς διακοπή, θα συμμορφωθεί με οποιοδήποτε πρότυπο απόδοσης ή αξιοπιστίας ή θα απαλλαγεί από σφάλματα ή λάθη ότι οποιοδήποτε σφάλμα ή ελάττωμα μπορεί ή θα διορθωθεί.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ορισμένων τύπων εγγυήσεων ή περιορισμών των νόμιμων δικαιωμάτων που ισχύουν για έναν καταναλωτή, έτσι ώστε ορισμένες ή όλες οι προηγούμενες εξαιρέσεις και περιορισμοί ισχύει για εσάς. Αλλά στην περίπτωση αυτή, οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που καθορίζονται σε αυτό το τμήμα θα εφαρμοστούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εφαρμόσιμος νόμος

Οι νόμοι της χώρας, εξαιρουμένων των συγκρούσεων νομικών κανόνων, θα διέπουν αυτούς τους όρους και τη χρήση της υπηρεσίας τους. Η χρήση της εφαρμογής μπορεί επίσης να υπόκειται σε άλλους τοπικούς, κρατικούς, εθνικούς ή διεθνείς νόμους.

Επίλυση διαφορών

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διαφωνία σχετικά με την υπηρεσία, αναλαμβάνει πρώτα να επιλύσει τη διαφορά ανεπίσημα, θέτοντας σε επαφή με την εταιρεία.

Για τους χρήστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Εάν είστε καταναλωτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επωφεληθεί από τις υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας στην οποία κατοικεί.

Νομική συμμόρφωση στις Ηνωμένες Πολιτείες

Δηλώνετε και εγγυώνετε ότι (i) δεν βρίσκεται σε χώρα που υπόκειται στο εμπάργκο στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ή ότι έχει οριστεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ως χώρα "υποστήριξης για την τρομοκρατία" και (ii) (ii · Δεν εμφανίζεται σε καμία λίστα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών για απαγορευμένα ή περιορισμένα μέρη.

Διαιρέτο και παραίτηση

Διαιρετό

Εάν κάποια από τις διατάξεις αυτών των προϋποθέσεων θεωρείται ανεφάρμοστο ή άκυρο, η εν λόγω διάταξη θα τροποποιηθεί και θα ερμηνευτεί για να επιτύχει τους στόχους της εν λόγω διάταξης όσο το δυνατόν περισσότερο σύμφωνα με τη νομοθεσία ισχύει και οι υπόλοιπες διατάξεις θα συνεχιστούν με πλήρη δύναμη και αποτέλεσμα.

Παραίτηση

Εκτός από τις διατάξεις του παρόντος εγγράφου, το γεγονός της μη άσκησης δικαιώματος ή όχι για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση σύμφωνα με αυτές τις προϋποθέσεις δεν θα επηρεάσει την ικανότητα ενός μέρους να ασκήσει το δικαίωμα ή να ζητήσει τέτοια συμμόρφωση σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ώρα, ούτε η παραίτηση παραβίασης θα αποτελέσει παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παραβίαση.

Ερμηνεία μετάφρασης

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να έχουν μεταφραστεί εάν τους έχουμε διαθέσει στην υπηρεσία μας. Αποδέχεστε ότι το αρχικό αγγλικό κείμενο θα επικρατήσει σε περίπτωση διαφορών.

Αλλαγές σε αυτές τις συνθήκες

Διατηρούμε το δικαίωμα, σε όλη μας τη διακριτική ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτές τις συνθήκες ανά πάσα στιγμή. Εάν μια ανασκόπηση είναι υλική, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για την παροχή προειδοποίησης τουλάχιστον 30 ημερών πριν τεθούν σε ισχύ οι νέοι όροι. Αυτό που συνιστά μια σημαντική αλλαγή θα καθοριστεί κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας μετά από να τεθούν σε ισχύ αυτές οι αναθεωρήσεις, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους που εξετάζονται. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, στο σύνολό του Ή εν μέρει, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και την υπηρεσία.